Donate

Садақаларыңызды төмендегі біздің шотымызға аудару арқылы немесе Kaspi QR арқылы жасай аласыз

«Каспий-Арал экосистемасын жаңғырту және тасқын залалын жою халықаралық қоры» қоғамдық қоры.
БСН 230540028649
Қордың заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Алматы ауданы, көш. Жирентаева, 18.
«ForteBank» акционерлік қоғамының Астана қаласындағы филиалы
SWIFT коды: IRTYKZKA
Банктің БСН: 990841000632
теңгедегі ағымдағы шот (IBAN шоты): KZ4996503F0012322183

Внести свои пожертвования можно переводом на наш счет ниже или через Каспи QR

Общественный фонд «Международный Фонд Возрождения Экосистемы Каспийско-Аральского бассейна и Управления Паводками».
БИН 230540028649
Юридический адрес Фонда: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. Жирентаева, 18.
Филиал Акционерного общества ForteBank в г. Астана
SWIFT код: IRTYKZKA
БИН банка: 990841000632
Текущий счет (IBAN счет) в KZT: KZ4996503F0012322183

You can make your donations by transferring to our account below or through Kaspi QR

Public Foundation «International Caspian-Aral Basin Ecosystem Revival and Flood Mitigation Fund».
BIN 230540028649
Legal address of the Fund: Republic of Kazakhstan, 010000, Astana, Almaty district, st. Zhirentaeva, 18.
Branch of Joint Stock Company ForteBank in Astana
SWIFT code: IRTYKZKA
Bank BIN: 990841000632
Current account (IBAN account) in KZT: KZ4996503F0012322183